Τελευταία Νέα
Δικαιώματα – Υποχρεώσεις Μελών
 1. Ως Μέλη της Στέγης μπορούν να εγγραφούν:
  • Νομικά Πρόσωπα, στα πλαίσια των οποίων λειτουργούν σε μόνιμη βάση ένα ή περισσότερα ερασιτεχνικά χορωδιακά σύνολα, με συνεχή δραστηριότητα επί τουλάχιστον 6 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης εγγραφής ή που συμβάλλουν στη λειτουργία και την ανάπτυξη της χορωδιακής τέχνης, έχοντας αναπτύξει στον τομέα αυτό δραστηριότητα τουλάχιστον 6 μηνών πριν την υποβολή της αίτησης εγγραφής (π.χ ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα, εθνικά και διεθνή χορωδιακά φεστιβάλ).
  • Φυσικά Πρόσωπα που εκπροσωπούν χορωδιακά σχήματα, υπό την ιδιότητά τους ως διευθυντές ή ιθύνοντες χορωδιακού σχήματος.
 2. Διαδικασία Εγγραφής νέου μέλους
  • Υποβολή αίτησης στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του νομικού ή φυσικού προσώπου και τη δήλωση για την ανεπιφύλακτη αποδοχή του Καταστατικού και η οποία θα συνοδεύεται από τα εκ του νόμου προβλεπόμενα νομιμοποιητικά στοιχεία τόσο του οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου, όσο και του οριζόμενου ως εκπροσώπου (π.χ. αντίγραφο του Καταστατικού και Πρακτικό Δ.Σ. για τη συγκρότηση σε Σώμα, αν πρόκειται για Σωματείο).
  • Καταβολή του τέλους εγγραφής (ισχύον ποσό 20 Ευρώ). Το ποσό μπορεί να καταβληθεί στο λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς με αριθμό 5084072703151 (IBAN GR0301720840005084072703151) και δικαιούχο τη Στέγη Ελληνικών Χορωδιών. Για την επιβεβαίωση της πληρωμής, τα μέλη παρακαλούνται να αποστέλλουν με φαξ ή email το σχετικό αποδεικτικό στοιχείο.
  • Η αίτηση εγγραφής νέου Μέλους πρέπει να συνοδεύεται από:
   1. Απόφαση του φορέα ότι επιθυμείτε να εγγραφείτε στην Στέγη Ελληνικών Χορωδιών ως μέλη αποδεχόμενοι τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το καταστατικό της.
   2. Σύντομο ιστορικό του φορέα της και των φωνητικών – οργανικών συνόλων του με πρόσφατες φωτογραφίες τους απ’ όπου θα προκύπτει ότι έχουν δραστηριότητα επί τουλάχιστον 6 μήνες.
   3. Βιογραφικά των καλλιτεχνικών στελεχών και φωτογραφίες τους.
   4. Πρόσφατο υλικό δραστηριοτήτων τους (π.χ. προγράμματα, φωτογραφίες, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις, εκπομπές σε ραδιόφωνο ή/και τηλεόραση, ηχογραφήσεις κλπ.).
  • Η έγκριση της εγγραφής νέου μέλους γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Στέγης εφόσον έχουν υποβληθεί τα παραπάνω δικαιολογητικά.
Δικαιώματα – Υποχρεώσεις Μελών
 1. Τα Μέλη της Στέγης έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις και οφείλουν να τηρούν το Καταστατικό της Στέγης και να συμβάλλουν με κάθε νόμιμο τρόπο στην εκπλήρωση των σκοπών της.
 2. Κάθε Μέλος μετέχει στη Γενική Συνέλευση με έναν αντιπρόσωπο, ο οποίος ορίζεται για το σκοπό αυτό και πρέπει να προσκομίζει τα προβλεπόμενα νομιμοποιητικά στοιχεία και να προέρχεται από το όργανο διοίκησης του φορέα ή να κατέχει υπεύθυνη θέση ή να είναι Διευθυντής της Χορωδίας ή χορωδός. Κάθε εκπρόσωπος δύναται να αντιπροσωπεύει μόνο ένα Μέλος της Στέγης.
 3. Δικαίωμα συμμετοχής, λόγου, ψήφου και υποβολής υποψηφιότητας στη Γενική Συνέλευση έχουν τα ταμειακώς εντάξει Μέλη.
 4. Τα Μέλη οφείλουν να καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους στη Στέγη (ισχύον ποσό από το έτος 2006, 100 Ευρώ).
  Το ποσό μπορεί να καταβληθεί στο λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς με αριθμό 5084072703151 (IBAN GR0301720840005084072703151) και δικαιούχο τη Στέγη Ελληνικών Χορωδιών.
  Για την επιβεβαίωση της πληρωμής, τα μέλη παρακαλούνται να αποστέλλουν με φαξ ή email το σχετικό αποδεικτικό στοιχείο.
 5. Τα Μέλη οφείλουν να ενημερώνουν τη Στέγη, σε τακτά χρονικά διαστήματα, για τις δραστηριότητές τους, με αποστολή του σχετικού υλικού (π.χ. προγράμματα, φωτογραφίες, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κλπ) και για οποιαδήποτε τυχόν αλλαγή των στοιχείων που έχουν καταθέσει στη Στέγη (π.χ. αλλαγή διευθύνσεων, τηλεφώνων, e-mail, μελών του Δ.Σ. μαέστρων κλπ.).